ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายสนับสนุน

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
5/11/2563 10:29:01

การแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

3/11/2563 11:07:11

เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จำนวน 3 หน่วยงาน

3/11/2563 11:06:09

แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สู่ความเป็น "SMART HR"

3/11/2563 11:04:42

การประชุมพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานสายสนับสนุน และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

3/11/2563 11:02:57

โครงการพิจารณาโครงร่างและให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (รุ่นที่ 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

21/10/2563 14:43:21

มอบบัตรประจำตัวสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา แบบ PVC Card ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด