ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

สายบริการ

ประกาศรายชื่อ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
23/9/2563 10:23:46

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

23/9/2563 10:20:34

ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23/9/2563 10:19:14

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

23/9/2563 10:17:36

ขอแสดงความยินดีบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

14/8/2563 16:18:39

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (Knowledge Management)

4/8/2563 10:50:08

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

     ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด