ความก้าวหน้าในสายงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา การแต่งตั้งพนักงานสายบริการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ๒๕๖๑ (ยกเลิก)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรพิจารณาผลงาน เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กลุ่มบริการทั่วไป กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ-1-แบบประเมินค่างาน-หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มบริการทั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ

เอกสารแนบ-2-แบบประเมินค่างาน-หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารแนบ-3-แบบประเมินค่างาน-หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

เอกสารแนบ-4-แบบประเมินค่างาน-หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

เอกสารแนบ-5-แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติเทียบคุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ดํารงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งในตําแหน่งสูงขึ้น

เอกสารแนบ-6-คำนิยาม

เอกสารแนบ-7-แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ
ไม่พบหน้าที่คุณต้องการ

เอกสารประกอบการบรรยายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารนำเสนอ - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

เอกสารนำเสนอ - เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย งานส่งเสริมและพัฒนา กองการเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการบรรยาย - โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

เอกสารประกอบการบรรยาย - โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

เอกสารประกอบการบรรยาย (Workshop) ใบประเมินค่างานฯ  - โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งพนักงานสายบริการ โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 

เอกสารประกอบการบรรยาย - โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์

ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานของมหาวิทยาลัยอื่น

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ

เอกสารน่ารู้

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน โดย คุณเสถียร คามีศักดิ์ (กันยายน 2556)

การทำงานเชิงวิเคราะห์ โดย คุณเสถียร คามีศักดิ์ (มกราคม 2559)

การทำงานเชิงสังเคราะห์ โดย คุณเสถียร คามีศักดิ์ (ตุลาคม 2559)

โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
วันที่ 29 มกราคม 2564
วิทยากร คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์