การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ ประจำ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศ

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ประจำ

กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศรายชื่อคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ-แทนตำแหน่งที่ว่าง