รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการระดับความพึงพอใจ
1.โครงการเตรียมความพร้อมการขอตำแหน่งของพนักงานสายบริการ              มาก
2.แบบประเมินความพึงพอใจโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
มาก


ระดับความพึงพอใจ
ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564               มากที่สุด

HR