ติดต่อเรา

Contact us

  • กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
  • โทรศัพท์ : 0-5446-6666 ต่อ 1040-1044
  • โทรสาร 0-5446-6661
HR