ความเป็นมา กองการเจ้าหน้าที่

สรุปข้อมูลจำนวนผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานจำนวนฯ เดือน ตุลาคม 2562

รายงานจำนวนฯ เดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานจำนวนฯ เดือน ธันวาคม 2562

ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน มกราคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน มีนาคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน เมษายน 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน พฤษภาคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน มิถุนายน 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน กรกฎาคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน สิงหาคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน กันยายน 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน ตุลาคม 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานจำนวนฯ เดือน ธันวาคม 2563

ประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน มกราคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน มีนาคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน เมษายน 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน พฤษภาคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน มิถุนายน 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน กรกฏาคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน สิงหาคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน กันยายน 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน ตุลาคม 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน พฤศจิกายน 2564

รายงานจำนวนฯ เดือน ธันวาคม 2564

ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานจำนวนฯ เดือน มกราคม 2565


HR