HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข HAPPY UNIVERSITY


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี >>> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่ง ประเทศไทย และนางสาวกัญญาพัชร สุทธิเกษม นักวิจัยประจำสถาบันประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชาการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชี้แจงความเป็นมา และจุดมุ่งหมายของ การดำเนินโครงการ สร้างเสริมสุขภาวะองค์กรแบบยั่งยืน : จากมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ไปสู่องค์กรสุขภาวะ และอธิบายการใช้เครื่องมือการสำรวจ (HAPPINOMITER) นำไปสู่กระบวนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยมีแนวคิดที่มุ่งสร้างเสริมให้บุคคลากรมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิตและความสุข ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายในหน่วยงาน และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย แห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า /ข่าว /ภาพ
HR