HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี >>> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการดูแล เอาใจใส่สุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัย หัวใจสำคัญ ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเอาใจใส่ให้บุคลากร มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น กับตัวของบุคลากรเอง จึงจัดให้มีการดูแลด้านสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับไขมันในเลือดเบาหวานและความดันโลหิต โดยมี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และเยี่ยมชมนิทรรศการป้องกันโรคด้วย ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์
การตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560 ให้กับบุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งไปแล้วนั้น ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข อาคารเรียนรวม (CE)

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว
HR