ภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้ากีฬา สกอ ครั้งที่36

มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้ากีฬา สกอ ครั้งที่36


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี >>> ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เข้ารายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมผ่านวิดีทัศน์ พร้อมเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 ให้ที่ประชุมทราบและขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ต่อไป

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า /ข่าว /ภาพ
ขอบคุณภาพ facebook สุรนารีเกมส์