HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ภายในมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี >>> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีมอบป้าย อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย (Clean Food Good Test) ในโครงการอาหารปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย สีเขียว เพื่อยกระดับร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย มีคุณภาพ มีความสะอาด มีรสชาติอร่อย และถูกสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ และกองกิจการนิสิต ในการนี้มี ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบป้ายดังกล่าว พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า /ข่าว /ภาพ
HR