HR ACTIVITY

มอบค่าตอบแทนพิเศษ ผศ.ใหม่ 3 ราย


มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับ ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา >>> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผู้ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว เข้ารับมอบค่าตอบแทน จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชญา อิสกุล สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา /ภาพ
HR