HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า บุคลากร สายสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยสู่งานประจำ R2R รุ่น 4


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี >>> ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าของบุคลากร สายสนับสนุน ที่ได้รับทุนการพัฒนางานวิจัยสู่งานประจำ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 ในรอบ 6 เดือน โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้รับทุน เข้าร่วมประชุมติดตาม ประเมินผล รับฟัง ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจน แลกเปลี่ยน วิธีการดำเนินงาน ให้บรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผลงานวิจัย มีคุณภาพต่อไป ทางด้าน นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวต่อว่า การดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนางานวิจัยสู่งานประจำ R2R เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบ และเกิดการกระตุ้นให้บุคลากรได้มีแรงผลักดัน ในการทำผลงานวิจัย โดยมหาวิทยาลัย จะจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว ในทุก ๆ 6 เดือน จนผู้รับทุนทำผลงานวิจัยออกมาเป็นรูปเล่ม และจะได้มีการประเมินผลความสำเร็จต่อไป

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว /ภาพ
HR