HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับ พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์


สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2560 ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์
สังกัด คณะศิลปศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
2.อาจารย์ อัญชลี ระวังการ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
3. อาจารย์ บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
4. อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์
สังกัด คณะศิลปศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
5. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
6. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
7. อาจารย์ จุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเคมี
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว
ข้อมูล งานทะเบียนประวัติสารสนเทศ
28 มีนาคม 2560
HR