HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี >>> ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในฐานะประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคกีฬา ครั้งที่ 2/2560 โดยได้ติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในชนิดกีฬาต่าง ๆ ที่จัดการแข่งขัน จำนวน 16 ชนิดกีฬา รวมถึงการเตรียมความพร้อม ด้านการปรับปรุงสนามกีฬา ด้านอุปกรณ์ในการแข่งขัน ในส่วนที่หน่วยงานได้รับผิดชอบ โดยมี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ ด้านเทคนิคกีฬา เข้ารายงานความก้าวหน้า และร่วมปรึกษาหารือโดยพร้อมเพรียงกัน

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว /ภาพ
HR