HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี >>> ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ในฐานะประธาน ฝ่ายจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ อาทิ ฝ่ายจัดการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา ฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัย ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ฝ่ายการแสดงพิธีเปิด-ปิด ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยแต่ละฝ่ายได้รายงานความพร้อม และการดำเนินงาน การเตรียมการต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งการดำเนินงานแต่ละฝ่าย มีความพร้อมประมาณ 70% ทั้งนี้มี ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานฝ่ายเทคนิคกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 พร้อม นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เข้ารายงานความก้าวหน้า และร่วมปรึกษาหารือโดยพร้อมเพรียงกัน

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว /ภาพ
HR