HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560 ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาสรีรวิทยา
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ พยาม การดี
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
3. อาจารย์ อรุณีย์ พรหมศรี
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชากายภาพบำบัด
สังกัด คณะสหเวชศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว
ข้อมูล งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ
7 เมษายน 2560
HR