HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายอรรถพล มณเฑียร ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 >>> นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ งานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้ นายอรรถพล มณเฑียร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพะเยารวม จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีจิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว
งานสวัสดิการบุคลากร /ภาพ
HR