HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นางศิวพร โภชน์เจริญ ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล


เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 >>> นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ งานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้ นางศิวพร โภชน์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพะเยาราม จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีจิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนติดตามอาการอย่างใกล้ชิด

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า / ข่าว
งานสวัสดิการบุคลากร /ภาพ
HR