HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคล


มหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ >> มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ เชื่อมความสัมพันธ์เครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคล ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยมี ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมให้โอวาทในการทำงาน ในการนี้ นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน และได้เรียนเชิญวิทยากร คุณนิรันดร์ จินดานาค หัวหน้าหน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาให้ประสบการณ์ การทำงาน การพัฒนาตนเอง รวมถึงสร้างเครือข่ายการทำงานด้านการบริหารงานบุคคล

ข่าว/ พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
ภาพ/ กองการเจ้าหน้าที่
HR