HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมพนักงานขับรถยุคใหม่ ปลอดสารเสพติด


มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมพนักงานขับรถยุคใหม่ ปลอดสารเสพติด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี >> มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้ กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพนักงานขับรถ ยุคใหม่ ปลอดสารเสพติด และสร้างความมั่นใจในการให้บริการกับบุคลากร และ แขกของมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา จัดส่งบุคลากรมาบรรยายให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัยจราจร และ ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้มีพนักงานขับรถยนต์จากส่วนกลาง หน่วยงานภายใน และพนักงานขับรถโดยสารสวัสดิการนิสิต (รถเมล์ม่วง) เข้าร่วมจำนวน 46 คน

ข่าว / ศิวพร โภชน์เจริญ และพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
ภาพ / กองการเจ้าหน้าที่
HR