HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะการจัดการความรู้


มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมทักษะการจัดการความรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ ให้กับบุคลากรสายบริการ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมภูฟ้าวารีรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมโครงการทักษะการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องของ KM พร้อมนำไปปฏิบัติในหน่วยงาน โดย ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
ด้านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวว่าโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ได้ทราบถึงหลักในการทำ KM ที่ถูกต้อง มีทักษะในกระบวนการ และมีสุนทรียะในการพูดเพื่อการ KM อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2560 และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 29 คน จาก 20 หน่วยงานในมหาวิทยาลัย

/////////////////////////////////////

ข่าว / พราวตา ศรีวิชัย และพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
ภาพ / กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
HR