HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่


มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้ ผศ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา >>> ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบรางวัลค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับ ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผู้ได้รับแต่งตั้งดังกล่าว เข้ารับมอบค่าตอบแทน จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา ส้มจันทร์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพันธ์ กังวาล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ สังกัด คณะนิติศาสตร์

ข่าว /ภาพ : พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
HR