HR ACTIVITY

ม.พะเยา ฉีดวัคซีน 4 สายพันธุ์ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่


ม.พะเยา ฉีดวัคซีน 4 สายพันธุ์ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง
ด้านอธิการบดี กล่าวต่อว่า โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่แพร่ระบาด และพบมากในช่วงฤดูกาลนี้ แม้จะหายเองได้ แต่หากได้รับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันไว้ก่อน ก็จะสามารถป้องกัน ลดความรุนแรงของโรคได้ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความสำคัญ ในเรื่องดังกล่าว และได้รณรงค์และส่งเสริมเรื่อง วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง Happy Body ส่งผลให้การปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

////////////////////////////////////

ข่าว / พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า และปิยฉัตร พุทธวงศ์
ภาพ / พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า

HR