HR ACTIVITY

ม.พะเยา จับมือ ม.นเรศวร ลงนาม MOU ด้านการศึกษา วิจัย


ม.พะเยา จับมือ ม.นเรศวร ลงนาม MOU ด้านการศึกษา วิจัย
บริการวิชาการ สร้างเครือข่าย และพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านของความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนงานบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า /ข่าว
ขอขอบคุณข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
HR