HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์


มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
HR