HR ACTIVITY

ม.พะเยา จัดอบรมทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล


ม.พะเยา จัดอบรมทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล IDP UP เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2561 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัพะเยา โดยกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ นายสมทบ เหล็กสิงห์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 63 คน ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วัดจินดา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาถ่ายทอดองค์ความรู้การทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล ในครั้งนี้ /////////////////////// พัฒนพงศ์ สมุทรหล้ารายงาน พิชญาภา กุลเมฆ ถ่ายภาพ
HR