HR ACTIVITY

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 รองศาตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เข้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2562 และขอพร รองศาตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
HR