HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ


มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ...รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบค่าตอบแทนพิเศษ
และแสดงความยินดี แก่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผู้เข้ารับค่าตอบแทนพิเศษ ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 15 ราย ได้แก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรชัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัด คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการศึกษา สังกัด วิทยาลัยการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ คำเป็ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรัญญา ไชยทารินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ด้วงโต ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัญโญศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด
คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ตันเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาประมง สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ไม่สามารถมารับค่าตอบแทนได้ เนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 3 ราย ดังรายนาม ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธิพงษ์ พลคำฮัก ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายภาพบำบัด สังกัด คณะสหเวชศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
HR