HR ACTIVITY

กองการเจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ ปี 2562 คณะหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และขอพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562


กองการเจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ ปี 2562
คณะหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และขอพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2562
HR