HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายศุภชัย เงินชุ่ม ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล


>>> นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ งานสวัสดิการบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้ นายศุภชัย เงินชุ่ม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับ การรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพะเยา
HR