HR ACTIVITY

กองการเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม ของการให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562


เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม ของการให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์การแพทย์ฯ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมบุคลากร นำเยี่ยมชมสถานที่และเครื่องมือแพทย์ในการตรวจสุขภาพดังกล่าว
HR