HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์


สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 10 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชากฏหมายเอกชน สังกัด คณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาชีววิทยาประมง
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
3. อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาชีววิทยาประมง
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
4. อาจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
5. อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
6. อาจารย์ศราวุธ จันทรขำ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาศิลปะการแสดง
สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
7. อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โปธิ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
8. อาจารย์ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
9. อาจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
10. อาจารย์ ดร.ปาณิสรา โภชนจันทร์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สังกัด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
HR