HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


เมื่อวันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ...รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบค่าตอบแทนพิเศษ
และแสดงความยินดี แก่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
โดย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย ได้แก่
1. อาจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชากฏหมายเอกชน สังกัด คณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาชีววิทยาประมง สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
3. อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
4. อาจารย์ศราวุธ จันทรขำ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาศิลปะการแสดง สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
5. อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ โปธิ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
6. อาจารย์ ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสั งกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
7. อาจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
8. อาจารย์ ดร.ปาณิสรา โภชนจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ไม่สามารถมารับค่าตอบแทนได้ เนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 2 ราย ดังรายนาม ดังนี้
1. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาชีววิทยาประมง สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
HR