HR ACTIVITY

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ผศ.ดร คมกฤช ตาชม ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัว ในโรงพยาบาล


>>>กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งตัวแทน
(ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปศาสตร์)
นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้ ผศ.ดร คมกฤช ตาชม
สังกัดคณะศิลปศาตร์ เข้ารับการรักษาตัว
ณ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
HR