HR ACTIVITY

สภาพนักงาน ลงมติเลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงานม.พะเยา


เมื่อวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์
อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาพนักงานครั้งที่สอง เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาพนักงาน และรองประธานสภาพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยสภาพนักงาน ผลปรากฎว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาว เวียงคำ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาพนักงาน นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ
สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาพนักงาน คนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงษ์ราษฎร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 และนางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย สังกัดศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาพนักงาน
HR