HR ACTIVITY

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการบริการของบุคลากร


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ดอยตุง ลอดจ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการบริการของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานโครงการ และให้โอวาทแก่บุคลากรที่เข้าอบรมเพื่อนำไปเป็นหลักปฏิบัติงานในการพัฒนาหน่วยงาน
โดยมี นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
ทั้งนี้มีบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมจำนวน 36 คน
สำหรับการจัดโครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.เมธนี อารยะสกุล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์กิติมา ศศะนาวิน
วิทยากรมาให้ความรู้การเสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการบริการ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
HR