HR ACTIVITY

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผู้ที่ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานในวาระเมื่อได้รับการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
HR