HR ACTIVITY

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผู้ที่ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงดี แสนรักษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน
โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานในวาระเมื่อได้รับการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
HR