HR ACTIVITY

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผู้ที่ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1. ดร.พรเทพ โรจนวสุ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุราคนา ระวังยศ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานในวาระเมื่อได้รับการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
HR