HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.กฤติกา กันทวงค์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
HR