HR ACTIVITY

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผู้ที่ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานในวาระเมื่อได้รับการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
HR