HR ACTIVITY

แสดงวิสัยทัศน์ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นายนคร ศิลปอาชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาผู้ที่ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุ่มประดิษฐ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์
โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารงานในวาระเมื่อได้รับการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
HR