HR ACTIVITY

โครงการธรรมะสุขใจ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร


เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการธรรมะสุขใจ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) บรรยายธรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและนำสวดมนต์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติธรรมนำไปสู่การมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการเจริญสติสมาธิ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานบรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาา ศิษย์ยานุศิษย์ นิสิตระดับปริญญาตรี และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
HR