HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา มอบค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ...รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติมอบค่าตอบแทนพิเศษ
และแสดงความยินดี แก่พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.กฤติกา กันทวงค์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
HR