HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ.ห้องภูกามยาว 2 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการให้ความรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานโครงการ พร้อมด้วย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ โดยมี นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน สำหรับการจัดโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา วิทยากรมาให้ความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำผลงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัย
HR