HR ACTIVITY

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24-31 พ.ค.62 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะหัวหน้าคณะนักกีฬา เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาเปตองบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา มีชัยในการแข่งขัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้
HR