HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ น.ส.ธนภชสร เทพละออ ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ งานนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้ น.ส.ธนภชสร เทพละออ สังกัด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพะเยาราม จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีจิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
HR