HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่2 /2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ใบแสง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัด คณะเภสัชศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สังกัด คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
3. อาจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
4. อาจารย์ ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
HR