HR ACTIVITY

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย ดังนี้


1. อาจารย์ ดร.เสริม สุรพินิจ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สังกัด คณะสหเวชศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
2. อาจารย์ ดร.วาจารี วีระ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
3. อาจารย์ ปราณี นางแล
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชากฎหมายเอกชน สังกัด คณะนิติศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
4. อาจารย์ ดร.อรดา ชมภูคำ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
5. อาจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
6. อาจารย์ ดร.รักสกุล แก่นเรณู
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
7. อาจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
8. อาจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
9. อาจารย์อักษราภัค ชัยปะละ
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัด คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป
HR