HR ACTIVITY

มอบค่าตอบแทนพิเศษ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 26 ราย ดังนี้

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 25 ราย ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน
ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ภัสสร
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริม สุรพินิจ
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี นางแล
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล แก่นเรณู
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดา ชมภูคำ
ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันชิด ปิณฑะดิษ
ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร แสนโภชน์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สืบแสน
ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไชยบาล
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ใบแสง
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาจารี วีระ
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อรุณ
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อักษราภัค ชัยปะละ
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561เป็นต้นไป

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ อัศวรักษ์
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
HR